ฟรี

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ทั้งหมด 13 โรงเรียน