ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 3 8 11
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 4 9 13
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 5 10 15
รวมทั้งหมด 5 10 15