ฟรี

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษา