ฟรี

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

                 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2486  ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้น ป.1-ป.4 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดวังขวัญเป็นที่ทำการสอน   ทางราชการได้แต่งตั้งนายสูง   แสนประสิทธิ์  เป็นครูใหญ่  ระหว่างปี พ.ศ. 2489-2491 โรงเรียนได้ถูกยุบเนื่องจากราษฎรในหมู่บ้านได้อพยพหนีภัยจากโจรปล้นสะดมซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ปี  พ.ศ.2492ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนอีกครั้งโดยนายสาย  อบกระโทก    เป็นครูใหญ่ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4   ปี  พ.ศ. 2517  ได้เปิดทำการสอน ป.1-ป.5/ป.6-ป.7  ตามลำดับ 
ปี พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2521 โดยจัดชั้นเรียน ป.1-ป.6 และได้เปิดชั้นเด็กเล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2529  และต่อมาได้เปิดชั้น  ม.1-ม.3 ตามลำดับ
ปี พ.ศ. 2533   นายพรมมา  การกล้า  ได้มอบที่ดินให้ใช้ในราชการโรงเรียนเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 11  ไร่

อาณาเขตติดต่อ       

ทิศเหนือ                   ติดกับถนนสายหนองดู่ - วังขวัญ ยาว   85   วา   (116  เมตร)
ทิศใต้                       ติดกับที่ดิน  นางนกเทศ   จันทรา,  นายแสวง โภคา   และนายที    ทีนาคะ    
                              ยาว 65   วา (130   เมตร)
ทิศตะวันออก             ติดกับที่ดิน  นายชัชวาลย์  ถาวรหงษ์ ,   นางประหยัด เอี่ยมอิ่ม,  
                              นายแสวง  โภคา ยาว  66   วา (122  เมตร)
ทิศตะวันตก               ติดกับที่ดินวัดวังขวัญ ยาว  82  วา  (172  เมตร)