ฟรี

ปรัชญาการศึกษา/คำขวัญโรงเรียน


 
ปรัชญาการศึกษา
   
       
“สุสฺสูสา  สุตวฑฺฒนี   :       ใฝ่ใจศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้” 
คำขวัญโรงเรียน

“คุณธรรมเด่น  เน้นความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ชุมชน”