ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์

              “ โรงเรียนบ้านวังขวัญเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมอาชีพตามวัย ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ”
 

พันธกิจ

              พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

 

เป้าประสงค์

               1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
              2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   อย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค
              3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
              4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก
                  ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
              5.  การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
                   มีความปลอดภัยและมั่นคง