ฟรี

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“จิตอาสาดี มีคุณธรรม”

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ คุณธรรมเด่นเน้น  เศรษฐกิจพอเพียง”